De Stichting

Stichting “De Wijhese Molen” is een stichting die in 1975 is opgericht.

De doelstelling van de Stichting was destijds de restauratie van de molen in het Overijsselse dorp Wijhe.

Het doel werd bereikt: de geheel gerestaureerde molen werd officieel in werking gesteld op 6 oktober 1979.

In 1990 is de Stichting ook eigenaar geworden van molen “De Vlijt” in Marle.

De doelstelling van de Stichting is thans: het behoud van de twee Wijhese molens, en het op gezette tijden laten draaien van deze molens.

Stichting “De Wijhese Molen” is een ANBI, oftewel een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De Stichting is officieel door de Belastingdienst als zodanig erkend, hetgeen inhoudt dat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn van de belasting.

Gegevens:

Naam: Stichting “De Wijhese Molen”

Bankrekening: NL74RABO0373009119

Fiscaal nr: 0045.00.337

KvK nr: 41244036

Contactgegevens: email: info@wijhesemolen.nl . Postadres:  p/a Oude Raalterweg 8, 8131SH Wijhe.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
W. Veenstra
Leden:
J.A. Arink
C.T. van Bunningen
E. de Jong
G. van der Hoef
Secretaris/Penningmeester:
E. van der Leeuw

Beloningsbeleid:
De Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers

Beleidsplan, doelstelling:
Het maalvaardig houden van twee molens in de voormalige gemeente Wijhe.

Aktiviteiten:
-Het op gezette tijden laten draaien van de molens, door vrijwillig molenaars.
-Het zorg dragen voor tijdig onderhoud en reparatie.

Financiële verantwoording 2023

BATEN

Saldo per 1 jan 2023                  € 131266

Donaties                                     €     3710

Subsidies                                   €    18031

Huur, rente, overige inkomsten  €     5269

                                               ___________+

                                                    € 158276

LASTEN

Instandhouding                           €  21886

Verzekeringen en belastingen    €    6861

Overige uitgaven                        €    1632

Saldo per 31 dec 2023               € 127897

                                               ___________+

                                                  € 158276

Toelichting op de financiële verantwoording

Donaties worden gegeven door plm 200 donateurs, alsmede incidentele giften en legaten.

Subsidies worden jaarlijks ontvangen van RCE ( de SIM regeling, dit betreft voorschotten op onderhoudskosten) en van de gemeente Olst-Wijhe. Incidenteel wordt subsidie ontvangen van de Provincie Overijssel, Stichting De Hollandsche Molen.

Huuropbrengst is afkomstig van de verhuur van de benedenverdieping van de Wijhese Molen, ten behoeve van een horeca-onderneming.

Instandhouding is de voornaamste uitgavenpost, het betreft onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die veelal door specialistische bedrijven worden uitgevoerd. Het ene jaar wordt meer besteed aan onderhoud dan het andere jaar.

Verzekeringen en belastingen: deze uitgaven betreffen voornamelijk de storm en brandverzekering van de twee molens.

Overige uitgaven betreffen o.a. kosten secretariaat, bankkosten, PR aktiviteiten.